• Sundrop 桔仔水(青檸汁飲品)–(原條) 325mL x 24罐

  炎熱天氣下,最好飲桔仔水,生津解渴,市場上絕少有的清真飲品

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $150.00$178.00 獎賞積分 3.75
 • Sundrop 桔仔水(青檸汁飲品)–325ml x 8罐

  炎熱天氣下 最好飲桔仔冰 生津解渴桔仔冰 

  市場上絕少有清真飲品

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $56.00$64.00 獎賞積分 1.4
 • Sundrop 鮮橙汁–(原條) 325ml x 24罐

  100%鮮橙汁,原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia

  $150.00$178.00 獎賞積分 3.75
 • Sundrop 鮮橙汁–325ml x 8罐

  100%鮮橙汁,原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia

  $56.00$64.00 獎賞積分 1.4
 • Sundrop石榴汁–(原條) 325ml x 24罐

  繼桔仔水後,又一好飲品之選

  Sundrop石榴汁,一試便愛上,快啲買黎試下啦

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $164.00$192.00 獎賞積分 4.1
 • Sundrop石榴汁–325ml x 8罐

  繼桔仔水後,又一好飲品之選

  Sundrop石榴汁,一試便愛上,快啲買黎試下啦

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $60.00$64.00 獎賞積分 1.5

分類