• Sundrop 低糖優質牛奶咖啡–(原條) 325ml x 24罐

  濃郁的奶香與咖啡風味互相加乘 更增添豐富口感

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia


  $164.00$192.00 獎賞積分 4.1
 • Sundrop 低糖優質牛奶咖啡–325ml x 8罐

  濃郁的奶香與咖啡風味互相加乘 更增添豐富口感

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia


  $60.00$64.00 獎賞積分 1.5
 • Sundrop 天然芒果汁–(原條) 325ml x 24罐

  繼桔仔水後,又一好飲品之選

  Sundrop芒果汁,一試便愛上,快啲買黎試下啦

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $164.00$192.00 獎賞積分 4.1
 • Sundrop 天然芒果汁–325ml x 8罐

  繼桔仔水後,又一好飲品之選

  Sundrop芒果汁,一試便愛上,快啲買黎試下啦

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $60.00$64.00 獎賞積分 1.5
 • Sundrop 拉茶–(原條) 325ml x 24罐

  濃郁茶香,新鮮錫蘭茶制

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia


  $164.00$192.00 獎賞積分 4.1
 • Sundrop 拉茶–325ml x 8罐

  濃郁茶香,新鮮錫蘭茶制

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia


  $60.00$64.00 獎賞積分 1.5
 • Sundrop 無糖優質黑咖啡–(原條) 325ml x 24罐

  採用新鮮烘焙的阿拉比卡咖啡豆和羅布斯塔咖啡豆

  原裝馬來西亞進口無糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia


  $164.00$192.00 獎賞積分 4.1
 • Sundrop 無糖優質黑咖啡–325ml x 8罐

  採用新鮮烘焙的阿拉比卡咖啡豆和羅布斯塔咖啡豆

  原裝馬來西亞進口無糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia


  $60.00$64.00 獎賞積分 1.5
 • Sundrop 鮮橙汁–(原條) 325ml x 24罐

  100%鮮橙汁,原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia

  $150.00$178.00 獎賞積分 3.75
 • Sundrop 鮮橙汁–325ml x 8罐

  100%鮮橙汁,原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  取得新加坡保健促進局發出之健康認證及清真食品認證

  Made in Malaysia

  $56.00$64.00 獎賞積分 1.4
 • Sundrop石榴汁–(原條) 325ml x 24罐

  繼桔仔水後,又一好飲品之選

  Sundrop石榴汁,一試便愛上,快啲買黎試下啦

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $164.00$192.00 獎賞積分 4.1
 • Sundrop石榴汁–325ml x 8罐

  繼桔仔水後,又一好飲品之選

  Sundrop石榴汁,一試便愛上,快啲買黎試下啦

  原裝馬來西亞進口低糖低卡路里 

  Made in Malaysia

  $60.00$64.00 獎賞積分 1.5

分類